Regulamin

III Nocny Bieg Świętojański

I. ORGANIZATOR

 „Maratończyk” Maciej Łucyk, ul. Żegockiego 15, 61-693 Poznań, NIP:7661821861, regon: 302346704 oraz Klub Biegacza Maratończyk Poznań

II. CELE

1. Promocja aktywności fizycznej i zdrowego stylu życia.

2. Promocja klubu Maratończyk Poznań

3. Upowszechnianie biegania jako jednej z najprostszych form ruchu.

4. Upowszechnienie biegania w terenie.

III. TERMIN I MIEJSCE

1. Bieg odbędzie się w dniu 24 czerwca 2017 w Poznaniu nad jeziorem Strzeszyńskim.

2. Dystans dla biegaczy wynosi:

a) Bieg główny: 10 km, 4,3 km

b) Rajd Nordic Walking: 4,3 km

c) Biegi dziecięce: 200m, 600m, 800m

d) Bieg młodzieżowy: 1500m

3. Start będzie miał miejsce przy plaży nad jeziorem Strzeszyńskim.

4. Starty nastąpią w godzinach:

a) godzina 18:30 - biegi dziecięce – młodzieżowe

b) godzina 20:30 – bieg główny 4,3km, 10km, Marsz Nordic Walking 4,3km

5. Trasa przebiegać będzie ścieżkami wokół jeziora Strzeszyńskiego. Start i meta będą znajdować się przy plaży. Niedopuszczalne jest skracanie trasy biegu. Trasa jest przedstawiona na mapce sytuacyjnej. Trasa będzie oznaczona znakami pionowymi co 1 kilometr.

IV. LIMIT CZASU

1. Limit czasu na pokonanie dystansu w biegu wynosi 1 godzinę 45 minut.

2. Zawodnicy, którzy nie ukończą biegu w limicie czasu zobowiązani są do zejścia z trasy.

V. ZGŁOSZENIA

1. Warunkiem uczestnictwa w Biegu jest dokonanie rejestracji elektronicznej do biegu, opłacenie pakietu startowego przelewem elektronicznym lub kartą kredytową oraz podpisanie deklaracji uczestnictwa podczas odbioru pakietu w dniu zawodów. Wypełnienie deklaracji uczestnictwa i dokonanie opłaty rejestracyjnej, o której mowa jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.

2. Organizator zastrzega sobie prawo do odrzucenia każdej deklaracji uczestnictwa, co do którego istnieje podejrzenie, że została wypełniona niezgodnie z prawdą oraz do zdyskwalifikowania każdego Uczestnika, wobec którego istnieje uzasadnione przekonanie, że naruszył warunki niniejszego Regulaminu.

3. Łączna liczba Uczestników Biegu na 10 km; 4,3 km; rajdu Nordic Walking jest ograniczona do 800 osób. W biegach dzieci jedyny limit to ostateczny termin zgłoszeń, który upływa 19 czerwca 2017

4. Rejestracje elektroniczne przyjmowane będą do dnia 19 czerwca 2017 (po tym terminie zgłoszenie jest niemożliwe). W biurze zawodów będzie możliwość zapisania  20 dodatkowych osób. Organizator zastrzega sobie prawo przerwania zgłoszeń w momencie przekroczenia powyższej liczby Uczestników biegu.

5. Na liście startowej widoczne są osoby, które dokonały rejestracji i płatności za pakiet startowy.

6. Odbiór pakietów startowych będzie możliwy 24 czerwca 2017 w biurze zawodów w godzinach 17:30 do 19:45.

7. Biuro zawodów będzie mieścić się w okolicach miejsca startu. Biuro  będzie czynne w dniu zawodów w godzinach od 17:30 do 19:45. Biuro biegów dziecięcych i młodzieżowych czynne w godzinach 17:30 do 18:30

VI. UCZESTNICTWO

1. Prawo uczestnictwa:

  • w biegu na dystansie 10 km; 4,3km  - osoby, które ukończyły 16 rok życia do dnia imprezy
  • w marszu Nordic Walking 4,3km – brak ograniczeń wiekowych
  • w biegu 1500m – młodzież w wieku 13-15 lat
  • w biegu na dystansie 800m – dzieci w wieku 10-12 lat
  • w biegu na dystansie 600m – dzieci w wieku 7-9 lat
  • w biegu na dystansie 200m – dzieci w wieku 5-6 lat
  • w biegu na dystansie 200m – dzieci w wieku 4 lat i młodsze

 2. Osoby niepełnoletnie zobowiązane są do przedstawienia „Zgody do udziału w Biegu” podpisanej przez rodzica lub prawnego opiekuna podczas odbioru pakietu startowego w dniu zawodów.

3. Podpisując deklarację uczestnictwa Uczestnik zaświadcza, że stan jego zdrowia umożliwia mu udział w zawodach. Organizator nie zapewnia Uczestnikowi jakiegokolwiek ubezpieczenia na życie, zdrowotnego, odpowiedzialności cywilnej z tytułu chorób, jakie mogą wystąpić w związku z obecnością lub uczestnictwem Uczestnika w imprezie, oraz nie ponosi z tego tytułu odpowiedzialności.

 4. W pakiecie startowym biegów 10 km, 4,3 km oraz radju Nordic Walking 4,3 km oraz w biegach dzieci i młodzieży uczestnicy otrzymują numer startowy, a po ukończeniu biegu pamiątkowy medal, napój oraz posiłek regeneracyjny. Opcjonalnie przy zgłoszeniu do biegu można zakupić pamiątkową koszulkę techniczną.

5. Pomiar czasu dokonywany będzie za pomocą chipów. Chip należy umieścić w sznurowadłach buta bądź na wysokości kostki. Brak chipa podczas biegu skutkować będzie dyskwalifikacją. Po biegu należy wydany chip zwrócić do stanowiska firmy obsługującej pomiar czasu. Brak zwrotu chipa spowoduje brak ujęcia w komunikacie końcowym oraz dyskwalifikację.

6. Na przedniej części koszulki jest przymocowany numer startowy. Zasłanianie numeru startowego w części lub w całości bądź jego modyfikacja jest zabroniona.

7. W dniu biegu zostanie zorganizowany depozyt dla zawodników.

VII. OPŁATY

1. Opłata startowa za udział w Biegu 10 km; 4,3 km; rajd Nordic Walking 4,3 km

Pakiet w wersji A

- płatność dokonana do 28 lutego 2017 - 35 zł

- od 1 marca 2017 do 30 kwietnia 2017 - 40 zł

- od 1 maja 2017 do 19 czerwca 2017 - 45 zł

- w biurze zawodów 50 zł

Pakiet w wersji B

- pamiątkowa koszulka techniczna 20 zł + pakiet A (możliwość zakupu do 5 czerwca 2017)

Wpisowe w biegu dziecięcym i młodzieżowym wynosi:

Pakiet w wersji A

- płatność dokonana do 19 czerwca 2017 - 15 zł

- w biurze zawodów - 50 zł

Pakiet w wersji B - pamiątkowa koszulka techniczna 15 zł + pakiet A (możliwość zakupu do 9 czerwca 2017)

3. Opłata raz uiszczona nie podlega zwrotowi.

4. Opłat można dokonywać:
- w biurze zawodów - gotówką w Biurze Zawodów (rejestracja musi zostać dokonana ponownie 20 pakietów startowych)

- podczas rejestracji za pomocą płatności elektronicznej Przelewy24.pl. Do 19 czerwca 2017 do godziny 23:59 po tym terminie płatność nie będzie możliwa.

5. Odbiór pakietu startowego będzie możliwy po okazaniu dokumentu tożsamości oraz podpisaniu formularza zgłoszeniowego w biurze zawodów.

6. Opłacenie pakietu startowego oraz pobranie numeru jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.

VIII. KLASYFIKACJA I NAGRODY

1. Klasyfikacja generalna i wiekowa biegów 4,3 km, 10km oraz marszu NW 4,3km odbywa się na podstawie czasów rzeczywistych (netto – liczonych od przekroczenia linii startu). Wyjątkiem jest pierwszych 50 osób przekraczających linię mety, które są klasyfikowane na podstawie czasów oficjalnych (brutto – od strzału startera).

2. Klasyfikacja w biegach dziecięcych i młodzieżowych w każdej kategorii wiekowej chłopcy i dziewczynki - 3 pierwsze miejsce chłopców i dziewczynek w każdej kategorii wiekowej według czasu brutto.

2. Start biegów 4,3km, 10km nastąpi falowo co 2 minuty wg stref startowych wybieranych przy zgłoszeniu.

3. Klasyfikacja w biegu 10km, 4,3km -  Open 3 pierwsze miejsca kobiet i mężczyzn.

4. Klasyfikacja w marszu Nordic Walking 4,3km – Open 3 pierwsze miejsca kobiet i mężczyzn.

IX. ZWROTY I REKLAMACJE

1. Opłata rejestracyjna i koszt zakupionego pakietu startowego są bezzwrotne.

2. Wszelkie protesty i zażalenia dotyczące kolejności uczestników należy zgłaszać do organizatorów, a jego decyzje są ostateczne i nieodwołalne.

3. Przepisanie pakietu startowego na innego zawodnika jest możliwe do 19 czerwca 2017 – osoba, zrzekająca się pakietu wysyła email na adres: kontakt@maratonczykpoznan.pl z informacją o przepisaniu pakietu w odpowiedzi otrzymuje specjalny kod do rejestracji nowego zawodnika.

X. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Kontakt do organizatora - Maciej Łucyk tel. +48 791 808 392, Anna Kulikowska tel. +48 516 271 210

2. Stanowiska wydawania medali, wody i posiłku regeneracyjnego będą wspólne dla wszystkich uczestników.

3. Organizator zapewnia Uczestnikom obsługę medyczną na czas trwania Biegu.

4. Organizator jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej wobec Uczestników Biegu.

5. Organizator nie pokrywa kosztów medycznych lub transportu związanych z obecnością lub uczestnictwem w biegu.

6. Organizator nie odpowiada za rzeczy wartościowe pozostawione w szatni i depozycie.

7. Wyniki zawodów zostaną umieszczone na stronie internetowej www.nocnybiegswietojanski.pl

8. Dane osobowe Uczestników Biegu zbierana są przez Organizatora w celu przeprowadzenia imprezy pt. Nocny Bieg Świętojański Poznań. Każdemu z Uczestników Biegu przysługuje prawo wglądu w swoje dane osobowe i możliwość ich modyfikowania (zmiany). W celu wzięcia udziału w Imprezie Uczestnik Biegu zobowiązany jest podać swoje dane osobowe, o które zapytany zostanie w formularzu zgłoszeniowym.

9. Oficjalne wyniki biegu opublikowane zostaną do 1 lipca 2017. Bezpośrednio po imprezie zostaną ogłoszone wyniki nieoficjalne.

10. We wszystkich sprawach nieujętych Regulaminem decyduje Organizator Biegu.